Home > Struktura organizative
Struktura e MKV-se perbehet nga:

a) Kryetari;
b) N/ kryetari;
c) Sekretariati;
d) Bordi Drejtues eshte nje organ kolegjial vendimmarres qe kryesohet nga Kryetari i cili eshte Ministri i Shendetesise.

Bordi Drejtues, ne zbatim te Marreveshjeve dhe kerkesave specifike te Fondit Global, ka kete perberje:

Anetare te Perhershem

Anetaret e perhershem te Bordit Drejtues, per shkak te pozicionit dhe natyres se funksioneve te tyre  do te jene:

 • Perfaqesues i Ministrise se Shendetesise;
 • Perfaqesues i Ministrise se Financave;
 • Perfaqesues i Ministrise se Arsimit dhe Sportit;
 • Perfaqesues i Ministrise se Puneve te Brendeshme,
 • Perfaqesues i Ministrise se Drejtesise-Drejtoria e Burgjeve.
 • Perfaqesues i Ministrise Mireqenies Sociale dhe Sportit;
 • Perfaqesues I Zyres se Komisionerit per mbrojtjen nga Diskriminimi
 • Koordinatori klinik per HIV/AIDS, Sherbimi i Semundjeve Infektive, QSUT;
 • Kryetari i Grupit Tematik te Kombeve te Bashkuara per HIV/AIDS (Multilateral Partners).
 • Perfaqesues I Ambasades Franceze (Bilateral Partners)
 • Tre perfaqesues te Shoqatave te OJQ-ve aktive ne fushën e HIV/AIDS dhe Tuberkulozit ne Shqipëri.
 • Nje perfaqesues nga sektori I Edukimit- Fakulteti I Shendetit Publik.
 • Nje perfaqesues i Personave qe Jetojne me HIV/AIDS i perzgjedhur nga Shoqata e Personave qe jetojne me HIV/AIDS;
 • Nje perfaqesues i Personave qe Jetojne me TB i perzgjedhur nga Shoqata e pacienteve dhe ex pacienteve te TB
 • Tre perfaqesues te Shoqatave te OJQ-ve aktive ne fushën e HIV/AIDS dhe Tuberkulozit ne Shqipëri.
 • Nje perfaqesues nga sektori I Edukimit- Fakulteti I Shendetit Publik.
Anetare te Perkohshem

Anetare te Perkohshem me te drejta te plota te caktuar nepermjet zgjedhjeve sipas kritereve te vendosura Marreveshje dhe kerkesave specifike te Fondit Global, do te jene:

 • Gjashte përfaqësues te OJF-ve aktive ne fushën e HIV/AIDS dhe Tuberkulozit ne Shqipëri. Këta duhet te zgjidhen përmes zgjedhjeve te administruara nga vete OJF-te;
 • Perfaqesues nga shoqatat Rome te zgjedhura nga forumi i keyre shoqatave;
 • Nje perfaqesues i Personave qe Jetojne me HIV/AIDS i perzgjedhur nga Shoqata e Personave qe jetojne me HIV/AIDS;
 • Nje perfaqesues i Personave qe Jetojne me TB i perzgjedhur dhe i ftuar nga mekanizmi i Kooptimit.
Struktura Organizative e MKV perfshin edhe 3 Nenkomitete:

1.    Nenkomiteti Ekzekutiv me perberje Kryetar dhe N/Kryetari I MKV dhe Kryetar dhe N/Kryetar I Komitetit Mbikqyres.
2.    Nenkomiteti per Planin Mbikqyres.
3.    Komiteti I Zhvillimit te Propozimeve.