Home > Lajme dhe Njoftime > Mbledhja e dates 16 shkurt te MKV ne ambjentet e Ministrise se Shendetesise

Ne daten 16 shkurt MKV organizoi nje mbledhje ne ambjentet e Ministrise se Shendetesise.

Ne Axhenden e mbledhjes u perfshine:

 • Miratimi i minutave te mbledhjes se meparshme MKV (15 Janar 2015);
 • Raporti i Komitetit te KI mbi verifikimin e Konfliktit te Interesit per anetaret e MKV-s gjate procesit te votimit sipas pikave te axhendes;
 • Perditesim mbi veprimet e ndermarra sipas vendimeve te mbledhjeve te meparshme te MKV;
 • Grant Closure.
  Sygjerime dhe komente te dala nga konsultimi me Zyren Rajonale te Global Fund lidhur me procesin e dorezimit te aplikimit te Concept Note se HIV&TB ; CCM endorsed email-Wednesday, 18 February.
 • Diskutim dhe aprovim i materialeve te pergatitura nga konsulenca e expertizes se ” French 5% Inisiative” :
 • Diskutimi I perfundimeve te workshop/seminarit ne rinovimin e MKV dhe marrjen e vendimit perfundimtar ne “Forcimin e Antaresimit te MKV” –Anetaresia e perfaqesueses se Ministrise se Financave.( Discussion of outcomes of workshop on CCM Renewal and taking final decision on total CCM Membership Strengthening – Membership Representative of Ministry of Finance.).
 • Vlersimi dhe pershtatja per zbatimin e Manualit te Qeverisjes.( Validation and adoption of the Governance Manual for implementation)
 • Progresi I bere ne zbatimin e Manualit te Mbikqyrjes. (Progress on implementation of the Oversight Manual).
 • Perditesimi I antareve me politikat e Konfliktit te Interesit dhe adotimit te ketyre politikave . ( Updating members on the CoI policies , and its adoption).
 • Manuali I Sekretariatit te CCM dhe veprimet qe duhen ndermarre nga Manuali I ri I propozuar. (CCM Secretariat Manual and action arising out of the new proposal Manual).
 • Nenkomiteti I zgjedhjeve te anetareve te MKV.

Axhenda e mbledhjes MKV. 16 Shkurt 2015
CCMA POLICY MANUAL Feb. 2015
CCM Meeting Agenda 16 February 2015
CCM Meeting Minutes 16 February 2015
CCM Secretariat Manual February 2015
Minutat e mbledhjes CCM 16 Shkurt 2015