Home > Oversight Manual and Plan
Oversight Manual
  • Mbikëqyrja, principet, rregullat dhe procedurat View Document
  • Albania Oversight Manual Final View Document
  • Mekanizmi Koordinues Vendor i Shqipërisë (MKV) – Manuali dhe Plani i Mbikëqyrjes View Document
  • Strategjia Kombetare per parandalimin dhe kontrollin e Hiv Aids ne Shqiperi, 2015-2019 View Document
  • CCM Albania Communication Strategy 2015 View Document