Home > Archive for Evente dhe Fushata

Kërkesë për shprehje interesi për “projekt –propozime në kuadrin e grantit të fondit global për hiv/aids dhe TB“

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Projektit (PMU) fton të gjithëorganizatat jo-fitimprurëse (OJF), institucionet qeveritare, akademike, shoqatat e personave që jetojnë ose janë të afektuar nga HIV/AIDS dhe TB, organizatat ndërkombëtaretë shfaqin interesin e...