Home > Oversight Visits Reports
Oversight Visits Reports
Oversight Reports
 • RAPORT i Vizitave Mbikëqyrëse Gjashtemujori i pare 2018 View Report
 • ACTION PLAN OF OVESIGHT COMMEETEE View Report
 • Oversight Activities Plan 1 Of October 2016-30 of September 2017 View Report
 • CCM Albania Action Plan View Report
 • Oversight Activities Plan 1 of October 2016-30 of September 2017 View Report
 • Final_Report OV CCM Albania 2017 View Report
 • Oversight Report Psychologist issue 16 April 2015 View Report
 • Raport i Komitetit te Mbiqyrjes 10 April 2015 View Report
 • Oversight Report Psychologist issue 06 April 2015 View Report
 • Raportim Oversight Klientet MMT 31 March 2015 View Report
 • Raport i Komitetit te Mbiqyrjes – Mekanizmi Koordinues Vendor Shqiper per HIV dhe TB, 26 Mars 2015 View Report
 • Raport i Komitetit te Mbiqyrjes per PIU 26 Mars 2015View Report