Home > Evente dhe Fushata > Kërkesë për shprehje interesi për “projekt –propozime në kuadrin e grantit të fondit global për hiv/aids dhe TB“

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Projektit (PMU) fton të gjithëorganizatat jo-fitimprurëse (OJF), institucionet qeveritare, akademike, shoqatat e personave që jetojnë ose janë të afektuar nga HIV/AIDS dhe TB, organizatat ndërkombëtaretë shfaqin interesin e tyre për paraqitjen e projekt propozimeve për zbatimin e aktiviteteve të grantit sipas termave të referencës të publikuara në faqen e internetit të MSHMS dhe të MKV. Organizatat e interesuara duhet të ofrojnë informacion që të demonstrojnë se ato kanë kualifikimet e kërkuara dhe eksperiencat e ngjashme për realizimin e këtyre aktiviteteve.

FORMA E SHPREHJES SË INTERESIT (PDF)

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (PDF)

Kriteret për përzgjedhjen e organizatave nën-marrëse (PDF)

LISTA E DOKUMENTACIONIT TË KËRKUAR (PDF)

TERMAT E REFERENCES (PDF)