Home > Lajme dhe Njoftime > Njoftim per fillimin e procesit te rinovimit te perfaqesuesve te Shoqerise Civile ne Mekanizmin Koordinues Vendor (MKV)

Mekanizmi Koordinues Vendor (MKV) për HIV/AIDS dhe Tuberkuloz është ngritur në 2004 në Shqipëri. Qëllimi i MKV është të sigurojë që burimet e Fondit Global për HIV/AIDS dhe TB të përdoren për të mbështetur një qasje që është nxitëse për vendin, e koordinuar dhe multi-sektoriale, duke përfshirë të gjithë partnerët përkatës.

Në zbatim të Manualit Qeverises të MKV, njoftohet fillimi i procesit të zgjedhjes për rinovimin dhe përfaqësimin vullnetar te shoqërisë civile në këtë mekanizëm.

Per me shume informacion shkarko dokumentacionin me informacionin orientues per aplikimin e te gjithe te interesuarve, si edhe ate te zgjedhjes se perfaqesuesve.

Njoftimi ne web
Deklaratë Përfaqësimi
Letra Prezantuese
Manuali Qeverises i MKV_shkurt 2020