Home > Lajme dhe Njoftime > Njoftimi i fituesve për anëtarë të rinj të MKV

Me datë 5 Maj 2015 në orën 14:30 në Ministrinë e Shëndetësisë u zhvillua procesi i votimit për anëtarë të Shoqërisë Civile në MKV dhe konkretisht për përfaqësuesit e Grupeve në Risk për dy pozicione në MKV (një me konflikt interesi dhe një pa konflikt interesi).

Organizatat pjesëmarrëse në këtë votim,  të shpallura si të kualifikuara nga ana e Komitetit të Rinovimit të Anëtarësisë që kanë plotësuar kriteret dhe kanë paraqitur gjithë dokumentacionin e kërkuar, janë:

  1. Aksion +           (me konflikt interesi)
  2. STOP AIDS       (me konflikt interesi)
  3. NCCS               (pa  konflikt interesi)

Si përfaqësuesë të subjekteve të lartë përmendura, të kualifikuara për në fazën e dytë të votimit dhe të legjitimuar si përfaqësuesë të këtyre organizatave në bazë të dokumentacionit të paraqitur nga ana e tyre në paketën e aplikimit, u paraqitën respektivisht:

  1. Z. Genci Mucollari
  2. Z. Arian Boci
  3. Znj. Liliana Dango

Në fillim të pranishmit u informuan nga ana e Sekretariatit mbi procedurat e ndjekura gjatë procesit të aplikimit dhe shqyrtimit paraprak të aplikimeve si dhe për procedurat e mëtejshme që do të ndiqen deri në përfundim të procesit të zgjedhjes së dy anëtarëve të rinjë të MKV-s si përfaqësuesë të Grupeve në Risk. Më pastaj u procedua me pyetje nga përfaqësuesit e paraqitur dhe pas përgjigjeve të rastit nga ana e Sekretariatit, u kalua në votim.  Meqenëse ishin kualifikuar tre organizata përfaqësuese për dy anëtarë në MKV, votimi  ndërmjet këtyre tre organizatave u  zhvillua  i fshehtë (një votë për veten dhe një votë për një nga dy organizatat e tjera).

Në fund të procesit të votimit, sikur ju bë me dije  verbalisht dhe pjesëmarësve në votim, dy organizatat me më shumë vota rezultuan:

  1. Aksion +           (me konflikt interesi)
  2. NCCS               (pa  konflikt interesi)

I gjithë procesi u drejtua dhe u dokumentua nga ana e Sekretariatit të MKV-s, si dhe u monitorua nga anëtarët e Komitetit të Rinovimit të Anëtarësisë:  Z. Ylvi Selmani dhe Z.Jonid Lamllari.

Për sa më sipër, Sekretariati i MKV-s i bëri me dije Komitetit të Rinovimit të MKV-s, se organizatat Aksion +  dhe NCCS u përzgjodhën për t’u votuar si anëtarë të MKV-s në mbledhjen e ardhshme të MKV-s e cila parashikohet të mbahet me dt. 8 Maj 2015. Në këtë mbledhje mendohet të paraqitet një raport i plotë nga ana e Komitetit të Rinovimit të Anëtarësisë së MKV-s për gjithë ecurinë e procesit të aplikimit, shqyrtimit paraprak të aplikimeve dhe të votimit.