Home > Lajme dhe Njoftime > Takimi hibrid mbi qasjen në qendër të pacientit me tuberkulozin me pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë të TB

Takimi hibrid mbi qasjen në qendër të pacientit me tuberkulozin me pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë të TB-së, kombëtarë dhe ndërkombëtarë (pjesë e projektit pilotues për pacientët me TB) kur do të prezantohet paketa e ndërhyrjeve e rekomandimeve të OBSH-së.

 

Në takimin Hibrid mbi TB morën pjesë përfaqësues të zyrës rajonale të OBSH-së në Tiranë, Dr. Gerald Rockenschaub Shefi i OBSH-së në Shqipëri, Dr. Artan Mesi, expert Kombëtar Profesional i Tuberkulozit, HIV dhe Hepatitit, Dr.Eugena Tomini zevendesministre ne Ministrine e  Shendetesise dhe  Mbrojtjes Sociale, Znj. Merita Xhafaj, drejtoreshe e Pergjithshme e  politikeva eSociale ne MSHMS dhe perfaqesuese e  Mekanizmi Koordinues i Vendit (MKK), Dr. Hasan Hafizi, konsulent i OBSH-së dhe ekspert kombëtar i TB-së, si dhe perfaqesues nga Laboratorit Kombëtar të Referencës së Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi” dhe pjesëmarrës nga institucionet shëndetësore, si Operatori Shëndetësor, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor, Instituti i Shëndetit Publik.

Pjesemarres  online ishin dhe ekspertë të OBSH-së, Dr. Andrei Dadu, WHO EURO, Copenhage, Dr. Pierpaolo de Colombani, Konsulent i OBSH-së, Dr. Alexandre Laurenco, Konsulent i OBSH-së, Menaxher i portofolit të Fondit Dawran Faizan, Fondi Global, Dr. Silva Bino, Shef i Departamentit të Sëmundjeve Infektive (ISHP), si dhe pjesëmarrës nga mjekë familje , pulmonologë dhe epidemiologë nga 4 rrethet (Elbasan, Shkodër, Durrës Kukës) ku do të shtrihet pilotimi i TB.

Objektivat specifike:

 • Prezantimi i paketës së rekomandimeve të OBSH-së të ndërhyrjeve për zbatimin e qasjes me në qendër pacientin TB në qendrat shëndetësore pilotuese të përcaktuara nga Autoritetet e MSH-së;
 • Të rishikohet progresi i bërë dhe mangësitë në zbatimin e rekomandimeve në rrethet e tjera;
 • Të këshillojë mbi veprimet me prioritet për t’iu përgjigjur kujdesit për parandalimin, shqyrtimin dhe trajtimin e TB-së në mjediset e nivelit të shëndetit parësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe më gjerë dhe siç është planifikuar më parë në strategjine Kombëtare për TB 2020-2025, ndërhyrjet e reja që NTP dhe aktorët kombëtarë të TB-së do të të fillojnë dhe/ose të intensifikojnë punën e tyre për të kontribuar në arritjen e një ndikimi më të lartë, shërbimi i TB-së për ruajtjen dhe përmirësimin e parandalimit dhe kujdesit të TB-së;
 • Hapat e ardhshëm për të ndjekur drejt një kontrolli dhe parandalimi të qëndrueshëm të TB-së dhe arritjes së objektivit
 • Prezantimi i paketës së rekomandimeve të OBSH-së të ndërhyrjeve për zbatimin e qasjes me në qendër pacientin TB në qendrat shëndetësore pilotuese të përcaktuara nga Autoritetet e MSHP. Rekomandimet dhe Rezultatet;
 • Konceptet kryesore mbi kujdesin dhe rrugët për pacientët me tuberkuloz në kontekstin e ri të vendit;
 • Njohja me përgjegjësitë e reja. protokolli operative mbi shërbimet me në qendër pacientin për TB. Roli i KSHP-së në testimin për infeksionin e TB-së, reduktimin e transmetimit të TB-së në familje, menaxhimin e rasteve monitorim të tjerë diagnostikues dhe trajtimesh. Kush bën çfarë?
 • Një vlerësim i shpejtë i përditësuar mbi shërbimet e mirëmbajtjes së TB-së gjatë situatës së pandemisë COVID-19 dhe mangesite e hasuar gjatë situatës pandemike dhe nevojës për të rritur parandalimin dhe testimin e TB-së; Situata e PSM dhe situata aktuale e furnizimit me barna kundër tuberkulozit.
 • I gjithë trajtimi oral për pacientët me TB MDR në Shqipëri. Mirëmbajtja e shërbimeve të kujdesit për tuberkulozin gjatë COVID-19 në Shqipëri dhe sfidat
 • Zhvillimi i mekanizmit financiar për zbatimin e modelit të integruar të kujdesit për tuberkulozin me në qendër pacientin Sfida e radhës shqiptare që do të vijë së shpejti.
 • Si të lidhni ndërhyrjen e re me udhëzimet më të fundit të OBSH-së dhe manualet operacionale. Perspektivë e re në Rajonin EURO të OBSH-së. Rekomandimet dhe pikat kryesore të OBSH-së për zbatimin më të mirë të kontrollit te TB

 

OBSH-ja ka konsoliduar udhëzimet dhe manualin operacional për tuberkulozin

 • Moduli 1: Parandalimi: TPT, manuali operacional i OBSH-së për tuberkulozin;
 • Moduli 2: Screening – Depistimi sistematik për sëmundjen e tuberkulozit; Manuali operacional i OBSH-së për tuberkulozin
 • Moduli 3: Diagnoza – Diagnostifikimi i shpejtë për zbulimin e tuberkulozit;
 • Moduli 4: Trajtimi dhe mjekimi

Sugjerimet kryesore të marra nga pjesëmarrësit gjatë trajnimit për Kontrollin e TB-së në Kujdesin Shëndetësor Parësor:

 • Integrimi i kontrollit të TB-së brenda një sistemi shëndetësor të reformuar, përmes përfshirjes së ofruesve të KSHP-së në trajtimin, kujdesin dhe mbështetjen e TB-së duke ofruar trajtim të vëzhguar drejtpërdrejt;
 • Forconi logjistikën e laboratorit të TB duke përmirësuar aksesin në laborator duke thjeshtuar shpërndarjen e mostrave dhe reagimet e rezultateve gjatë monitorimit të rezultateve të trajtimit
 • Forcimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore duke rritur kompetencat e stafit në kontrollin modern të TB-së për t’i përfshirë ata në mënyrë më aktive në trajtimin, kujdesin dhe mbështetjen e TB-së;
 • Përmirësimi i menaxhimit, mbikëqyrjen dhe mbikëqyrjen e programit duke trajnuar stafin menaxhues në menaxhimin e të dhënave dhe vendimmarrjen e bazuar në prova
 • Financimi i institucioneve mjekësore për diagnostikimin dhe trajtimin e tuberkulozit dhe mjekëve të përgjithshëm

Hybrid meeting on tuberculosis with the participation of key TB actors (Eng – PDF)