Home > Lajme dhe Njoftime > KERKESA PER SHPREHJE INTERESI

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI  PËR

 

SHËRBIMIN E KRYERJES SË STUDIMIT  “ SURVEJANCA  E  INTEGRUAR BIOLOGJIKE DHE E SJELLJES  TEK POPULLATAT VULNERABLE NË SHQIPËRI “

 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT

“Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”

Granti ALB C-MoH  No 1433

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  po zbaton Programin e Fondit Global për AIDS, Tuberkulosit dhe Malarie.Programi i Fondit Global në Shqipëri mbështet aktivitetet në fushat e parandalimit të HIV dhe TB, për forcimin e sistemit shëndetësor në të gjitha nivelet, rritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve dhe ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme për mbështetjen e aktiviteteve në të ardhmen. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nëpërmjet Njësisë së Menaxhimit të Programit fton të gjithë organizatat jofitimprurëse të interesuar për të shprehur interesin për shërbimin e kryerjes së studimit në njërën nga fushat e mëposhtëme:

1- Survejanca e  integruar biologjike dhe e  sjelljes tek përdoruesit e drogave me injektim në Shqipëri.

2- Survejanca e  integruar biologjike dhe e sjelljes tek meshkujt që kryejnë seks me meshkuj, punëtoret e seksit (femra) dhe të burgosurit  në Shqipëri.   

Afati i fundit i dorëzimit të dokumenteve të kërkuara: 10.07.2019

Dokumentet e nevojshme të dorëzohen dorazi pranë Njësisë së Menaxhimit te Programit  në adresën Rr Naim Frasheri Nr 57 Tiranë deri në datën  10.07.2019  orari zyrtar ora 16:30  me titull aplikimi  “Survejanca e  integruar biologjike dhe e  sjelljes tek përdoruesit e drogave me injektim në Shqipëri”ose “Survejanca e  integruar biologjike dhe e sjelljes tek meshkujt që kryejnë seks me meshkuj, punëtoret e seksit (femra) dhe të burgosurit  në Shqipëri ”

Organizatat jofitimprurëse janë të ftuara të aplikojnë vetëm në njerën nga fushat e studimit.

Për çdo informacion shtesë lutemi të kontaktoni  në email:

globalfund.albania@gmail.com

Lista e dokumentave për aplikimin “Survejanca e  integruar biologjike dhe e  sjelljes tek përdoruesit e drogave me injektim në Shqipëri”

Termat e referencës për shërbimin e kërkuar_ survejanca _PDI(Shkarko)

Aneksi 1_ Forma e shprehjes së interesit_PDI (Shkarko)

Aneksi 2_ Dokumentacioni i kërkuar_PDI (Shkarko)

Kriteret për përzgjedhjen e organizatës jofitimprurëse_PDI (Shkarko)

Forma e deklarimit për konfliktin e interesave_PDI (Shkarko)

Formular vetëdeklarimi për zbatimin e ligjit (Shkarko)

Lista e dokumentave për aplikimin   “Survejanca e  integruar biologjike dhe e sjelljes tek meshkujt që kryejnë seks me meshkuj, punëtoret e seksit (femra) dhe të burgosurit  në Shqipëri ” 

Termat e referencës për shërbimin e kërkuar_ survejanca­_ MSM_PSF_BURG (Shkarko)

Aneksi 1_ Forma e shprehjes së interesit_ MSM_PSF_BURG (Shkarko)

Aneksi 2_Dokumentacioni i kërkuar_ MSM_PSF_BURG (Shkarko)

Kriteret për përzgjedhjen e organizatës jofitimprurëse­_ MSM_PSF_BURG (Shkarko)

Forma e deklarimit për konfliktin e interesave _MSM_PSF_BURG (Shkarko)

Formular vetëdeklarimi për zbatimin e ligjit (Shkarko)