Home > 2019

KERKESA PER SHPREHJE INTERESI

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI  PËR   SHËRBIMIN E KRYERJES SË STUDIMIT  “ SURVEJANCA  E  INTEGRUAR BIOLOGJIKE DHE E SJELLJES  TEK POPULLATAT VULNERABLE NË SHQIPËRI “   NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT “Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare...

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI PËR shërbimin e konsulencës “Koordinimi dhe bashkëpunimi i shoqërisë civile dhe institucioneve publike në nivel lokal” NJËSIA E MENAXHIMIT TË PROGRAMIT “Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare ndaj HIV/SIDA-s” Granti ALB C-MoH  No...